ours-idefisc

Idefisc — Belastingsnieuws

Editoriaal - De volgende fiscale hervorming, nu reeds een maat voor niets?

We weten dat de regering aankondigt dat ze een "grote" belastinghervorming voorbereidt, die echter alleen zou moeten gestemd worden of in ieder geval in de volgende legislatuur in werking zou moeten treden.

De Hoge Raad van Financiën heeft al een rapport uitgebracht en de minister zegt daar rekening mee te willen houden.

We merken echter dat deze adviezen een bijzonder gebrek aan ambitie hebben. In plaats van een "grote belastinghervorming" krijgen we opnieuw te horen dat bepaalde min of meer versnipperde bepalingen kunnen hervormd worden, zonder een algehele strategie.

Er is voornamelijk enige aandacht voor de afschaffing of strengere regulering van "fiscale niches", d.w.z. van die bepalingen die voorzien in uitzonderingen op bepaalde activiteiten of soorten inkomsten.

De maatregel die het sterkst wordt bestreden, is deze van een bijzonder regime dat voorbehouden is voor de auteursrechten.

Er zijn plannen om het te beperken of af te schaffen, omdat het lijkt alsof sommige mensen het zouden "misbruiken" en daarom meer zou kosten dan voorheen.

Er zij aan herinnerd dat het bij de invoering van deze maatregel voor de toenmalige minister van Financiën de bedoeling was om nog "een pluim op zijn hoed" te zetten door zich voor te doen als een verdediger van kunst en letteren. Zouden kunstenaars het dan niet meer verdienen om verdedigd te worden, onder de nieuwe regering, waarvan de partij van de minister van Financiën al deel uitmaakte van de ploeg die destijds voor de tekst had gestemd?

Het is ook vreemd dat wanneer we zeggen dat we het toepassingsgebied van bepaalde "niches" willen verminderen, we afzien van het corrigeren van de effecten van deze belastingverhoging door een andere maatregel die de belastingdruk vermindert.

Wanneer hervormingen de neiging hebben om bepaalde belastingvoordelen toe te kennen (zoals de recente hervorming van de vennootschapsbelasting), is er een hardnekkige wens geweest om steeds neutraal te zijn. Waarom zou het anders zijn als we van plan zijn de kosten te verhogen?

Bovendien moeten onze leiders begrijpen dat er geen grote belastinghervorming mogelijk is als we niet beginnen met de plaats van belastingheffing in de samenleving in twijfel te trekken. Met andere woorden, zolang de belastingen zo hoog zijn als nu, kan geen enkele maatregel die sommigen gewoon meer en anderen iets minder laat betalen ernstig worden omschreven als "hervorming".

Auteur : Thierry Afschrift

Editorial - La prochaine réforme fiscale, déjà pour rien ?

L’on sait que le gouvernement annonce préparer une « grande » réforme fiscale, qui ne devrait toutefois être votée, ou en tout cas entrer en vigueur que sous la législature suivante.

Déjà, le conseil supérieur des finances a rendu un rapport et le ministre déclare vouloir en tenir compte.

L’on constate toutefois que ces avis manquent singulièrement d’ambition. Au lieu d’une « grande réforme fiscale », on en est à nouveau à nous annoncer la possibilité de réformer certaines dispositions plus ou moins éparses, sans grande idée d’ensemble.

On constate notamment une certaine attention portée à la suppression ou à une règlementation plus stricte de « niches fiscales », c’est-à-dire de ces dispositions prévoyant des exceptions accordées en faveur de certaines activités ou de certains types de revenus.

La mesure la plus vigoureusement combattue est celle du régime particulier réservé aux droits d’auteur.

On envisage de la limiter ou de la supprimer, parce qu’il paraît que certaines personnes en « abuseraient » et qu’elle coûterait dès lors plus cher qu’auparavant.

On rappellera que lorsque cette mesure a été introduite, il s’agissait, pour le ministre des finances de l’époque, d’ajouter « une plume à son chapeau » en se montrant comme défenseur des arts et des lettres. Les artistes ne mériteraient dès lors ils plus d’être défendus, sous le nouveau gouvernement, dont le parti du le ministre des finances faisait déjà partie de l’équipe qui avait voté le texte à l’époque ?

Il est également étrange que lorsqu’on déclare vouloir réduire la portée de certaines « niches », on s’abstient de corriger les effets de cette augmentation d’impôt par une autre mesure réduisant cette fois la charge fiscale.

Lorsque des réformes ont tendu à accorder certains avantages fiscaux (comme la réforme récente de l’impôt des sociétés), on s’est obstiné à toujours vouloir qu’elle soit neutre. Pourquoi devrait-il en être autrement lorsqu’on prévoit d’augmenter les charges ?

Bien plus, il faudrait que nos gouvernants comprennent qu’aucune réforme fiscale d’ampleur n’est possible si l’on ne commence pas par remettre en question la place de l’impôt dans la société. En d’autres termes, tant que les impôts seront aussi lourds qu’ils le sont actuellement, aucune mesure tendant simplement à faire payer plus par certains et un peu moins par d’autres, ne peut être sérieusement qualifiée de « réforme ».

Auteur : Thierry Afschrift
ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator